ProDokkum Logo
 

Samenwerkingsverband Fryslan Noard

Het PRO Dokkum maakt deel uit van het Samenwerkingsverband

VO 21-01 Fryslân Noard. Dit samenwerkingsverband kent een bestuur

waarin onze school wordt vertegenwoordigd door dhr Klaverkamp, een

directie en een ondersteuningsplanraad. In deze raad zit namens onze

school dhr Hooghiemstra.

In het Samenwerkingsverband wordt de leerlingenzorg in de regio

Noord Friesland behartigd. Deze zorg gaat onder andere over afspraken

over de instroom van de leerlingen, over het maken van een zorgplan en  

over de inzet van middelen uit het zogenaamde zorgbudget. Dit zijn

middelen die gebruikt worden voor extra ondersteuning van zorgleerlingen.

Het samenwerkingsverband ondersteunt scholen en docenten bij het

bieden van passend onderwijs. Het doet onderzoek en geeft advies op

gebied van leer- en ontwikkelingsproblemen. Het organiseert en wijst

extra ondersteuning toe in de vorm van arrangementen onder andere

via het OPDC, dit is een orthopedagogisch didactisch centrum.

Dit OPDC kent vier trajecten: Observatie, Rebound, Maatwerk en Kinnik.

Het samenwerkingsverband geeft toelaatbaarheidsverklaringen (TLV)

af ten behoeve van verwijzing naar het voortgezet speciaal onderwijs
Het samenwerkingsverband kent drie zgn. RPCL’s dat zijn Regionale Permanente Commissies Leerlingenzorg.
Hierin hebben alle zorg-coördinatoren van de scholen in een regio zitting, dus ook de zorgcoördinator van onze school, mw Wagenaar, verder een gedragsdeskundige
van het samenwerkingsverband die is gekoppeld aan de betreffende regio.De voorzitter van de RPCL is de verbinding naar de PCL-PaO (de centrale PCL passend onderwijs die in Leeuwarden huist).
De RPCL beslist over
de toelating tot het OPDC.

 

(klik voor meer informatie op de volgende link: Samenwerkingsverband NOF )