ProDokkum Logo

Actueel 2020-2021

Geslaagden VCA.

Was voorheen VCA vooral belangrijk op het moment dat je bij een werknemer aan het werk kon, vandaag de dag is VCA ook vaak belangrijk op het moment dat je extern gaat stagelopen.
Werknemers willen dat hun werknemers, maar ook hun stagelopers zich bewust zijn van de risico’s van hun werkplek en hierop kunnen antuiciperen.
Voor onze school is dat een reden geweest om alvast in fase2 VCA lessen te gaan geven en dit af te sluiten met een diplomering. Vorig jaar gooide corona ook hier roet in het eten. Er was een groep leerlingen voor wie het VCA certificaat toch wel heel belangrijk was en het zelfs hun stagelopen belemmerde. Om dit ontstane probleem op te lossen, heeft de school contact gezocht met Bouwhuisopleidingen in Leeuwarden voor het organiseren van VCA lessen bij ons op school.
In drie dagen van intensief volgen van VCA -onderwijs konden alle 10 deelnemende leerlingen alsnog hun VCA diploma in ontvangst nemen. Een top score dus, waarbij niet alleen de complimenten uitgaan naar Dhr. Bouwhuis, maar vooral ook naar de leerlingen. Bouwhuis was zeer te spreken over de inzet, enthousiasme en motivatie.

Gustaaf,Pieter,Eize Wouter,Michael,Homme,Peter,Jesse,Sjoerd,Rohit en Henk van harte gefeliciteerd met jullie VCA diploma

 

Duidelijkheid rond het dragen van mondkapjes

Hierbij wil ik u graag informeren over de stand van zaken rond het dragen van mondkapjes.

Ministers Van Engelshoven en Slob (beiden van OCW) hebben gisteren overlegd met de onderwijssector over het gebruik van mondkapjes in het onderwijs. Met de onderwijsorganisaties (o.a. de VO-Raad en de Sectorraad Praktijkonderwijs) hebben zij het volgende afgesproken:

Dringend advies

In het voortgezet (speciaal)onderwijs geldt een dringend advies om buiten de les mondkapjes te dragen. Dit geldt in alle situaties waar de 1,5 meter tussen leerling en docent niet te waarborgen is, zoals op gangen en in aula’s.

In klassikale lessituaties waarin leerlingen zitten kan het mondkapje af.

Het dringende advies geldt ook bij beroepsgerichte vakken in het vmbo en de praktijkvakken in het praktijkonderwijs waarbij geen 1,5 meter afstand kan worden gehouden, zolang dit de veiligheid van de lessen niet in gevaar brengt (bijvoorbeeld bij lassen).

Het dragen van mondkapjes is nadrukkelijk een aanvulling op de basisregels en geen vervanging daarvan. Het blijft dus van belang om afstand te houden, handen te ontsmetten, in de ellenboog te hoesten en thuis te blijven bij klachten.

Mondkapjes op onze eigen school

De besturen van de gezamenlijke Fricolorescholen (alle christelijke scholen voor voortgezet onderwijs in Friesland) hebben afgesproken aan te sluiten bij de landelijke regelgeving en aanbevelingen.

Dit betekent dat ook op PRO Dokkum het dringende advies is, zowel voor leerkrachten als voor leerlingen, mondkapjes te dragen in de gangen en de leerling kantine. Leerlingen dienen zelf voor mondkapjes te zorgen.

Het gebruik van een mondkapje kan iets voor de leerling zelf betekenen, maar betekent veelal ook iets voor collega’s en/of leerlingen die daardoor meer bescherming en veiligheid ervaren.

De ingangsdatum is maandag 5 oktober 2020.

Broer van Kammen

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ventilatie op PRO Dokkum

Voorwoord

De minister van OCW heeft het landelijk Coördinatieteam Ventilatie op Scholen (LCVS) gevraagd om inzichtelijk te maken of schoolgebouwen in het funderend onderwijs aan de minimumeisen van luchtverversing te voldoen. Om de maatstaf te bepalen, gaat het LCVS uit van minimale eisen aan de ventilatie, zoals geadviseerd door het RIVM, namelijk niveau bouwbesluit 2012 en aanvullende richtlijnen. Voor bestaande bouw (met vergunningsverlening tot 2012) vertaalt zich dit, naar de richtlijn van de GGD en het advies van de Gezondheidsraad, in een grenswaarde van maximaal 1200ppm CO2, wat overeenkomt met een capaciteit voor luchtverversing van 6 dm3/s/persoon.

Het schoolgebouw van PRO Dokkum valt onder bestaande bouw. In de uitvraag wordt gevraagd of scholen aan de luchtverversingscapaciteit dan wel de maximale grenswaarden voor CO2 voldoen.

Steekproefsgewijze meting van de C02-concentratie

Op dinsdag 21 en woensdag 22 september heeft er een steekproefsgewijze meting van de CO2-concentratie plaats gevonden.

Bij deze meting zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

- Twee lokalen zijn geselecteerd aan de noordoostzijde (minder windbelasting) ;

- Er is gemeten in lokalen met een zo volledig mogelijke bezetting;

- Tijdens alle lesuren (1 t/m 6) is er een meting verricht;

- Metingen zijn verricht met een zelf kalibrerende C02-meter.

Op beide dagen lag de temperatuur tussen de 14 en 21 graden en was er nauwelijks wind. De ventilatie op de meetdagen was dus niet optimaal. Hoe minder wind, hoe minder ventilatie van buiten bij openstaande deuren en ramen.

Voor de meting waren de omstandigheden wel optimaal. Als de natuurlijke ventilatie beter was geweest, waren de normen (zoals nu gemeten) nog gunstiger uitgevallen.

De metingen hebben uitgewezen dat er geen enkele grenswaarde wordt overschreden.

Aangezien er voor gekozen is om de metingen te verrichten in lokalen met een volle leerling bezetting kan er gesteld worden dat in andere lokalen de grenswaarde ook niet wordt overschreden. Kortom: het gebouw voldoet momenteel aan de minimale eisen van ventilatie.

Ventilatiesysteem

PRO Dokkum heeft een mechanisch ventilatiesysteem. Het ventilatie- en luchtbehandelingssystemen is aangelegd volgens de toen van toepassing zijnde voorschriften en bouwbesluit. In de regel zijn de systemen zo gemaakt dat ze voldoen aan de ondergrens van de voorschriften.

De school zorgt er daarnaast voor dat het onderhoud aan het ventilatiesysteem (o.a. het vervangen van de filters) volgens onderhoudsschema plaats vindt.

De komende maanden zullen er met enige regelmaat metingen van de CO2-concentratie plaats vinden.

 

!!! Let op ouders leerlingen klassen 1A t/m 1C  !!!!

Fietscontrole 1e jaars leerlingen op maandag 5 oktober 2020 a.s.

Hierbij ligt de nadruk op de zichtbaarheid
Wij vragen ouders om hun medewerking omtrent de volgende wettelijke eisen:

- een rode reflector aan de achterzijde
- witte of gele reflectie aan de wielen
- 4 witte of gele reflectoren aan de trappers
- goede verlichting

Dinsdag 22 september Verkeersmarkt 1e fase

Vandaag heeft de tweejaarlijkse verkeersmarkt op het PRO Dokkum plaats gevonden. De leerlingen hebben tijdens de verkeersmarkt diverse onderdelen gevolgd. Zo werden de ogen en hun reactievermogen getest. Met een speciale bril ervaarden de leerlingen hoe het is als je met alcohol op aan het verkeer deelneemt. Ook mocht er kijkje in een ambulance worden genomen. Met behulp van een tractor en wagen van de Firma Veenma werd duidelijk gemaakt hoe gevaarlijk het is om in de dode hoek te fietsen. De verkeersmarkt op het PRO Dokkum is een initiatief van SBV, stichting bevordering verkeerseducatie.

20verkeersed1 20verkeer2

Dinsdag 15 september Polsstokspringen eerste jaars leerlingen

Afgelopen dinsdag moesten de kikkers in de weilanden bij Bornwird maken dat ze wegkwamen.
De eerstejaars leerlingen van PrO Dokkum kwamen polsstokspringen.
Met een heerlijke nazomerzon in het gezicht deden kinderen en docenten een poging om over vele kleine en grote sloten te springen.
Al was niet elke sprong 'succesvol', plezier had iedereen zeker.
Voor de meeste leerlingen was het eindresultaat  een nat pak met een grote glimlach! 

 facebookfacebook1facebook 2 Copy

Algemene richtlijnen gezondheid van leerlingen

• Een leerling met (luchtweg)klachten (neusverkoudheid, hoesten of moeilijk ademen/ benauwdheid) blijft thuis.

• Een leerling met koorts (boven 38°C) blijft thuis.
• Wanneer een leerling gedurende de dag klachten ontwikkelt (koortsneusverkoudheid, hoesten en/of moeilijk ademen/benauwdheid) gaat de leerling naar huis.
• Een leerling moet tenminste 7 dagen thuisblijven en uitzieken en mag pas weer naar school als zij/hij na deze 7 dagen ook 24 uur geen klachten meer heeft.
• Als iemand in het huishouden van een leerling koorts (boven 38°C) en/of benauwdheidsklachten heeft, blijft de leerling ook thuis. Als iedereen binnen het huishouden 24 uur geen klachten heeft, mag de leerling weer naar school.
• Als iemand in het huishouden van een leerling getest is voor COVID-19 en eenpositieve uitslag heeft, moet de leerling wachten tot die persoon 24 uur klachtenvrij is en dan 14 extra dagen thuisblijven.
• Als een leerling in nauw contact geweest is met iemand die getest is voor COVID-19 en een positieve uitslag heeft, moet een leerling zich laten testen en op advies van de GGD, 14 dagen thuisblijven.
• Leerlingen die behoren to een risicogroep of met een gezinslid die in een risicogroep vallen, kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs. Dit is de beslissing van ouder(s)/verzorger(s) in overleg met de school.
• Leerlingen met corona gerelateerde klachten worden getest door de GGD met toestemming van de ouders/verzorgers, volgens het landelijk testbeleid en de opgestelde uitgangspunten.
• Een leerling die niet tot een risicogroep behoort maar zich wel ernstig zorgen maakt, gaat hierover in gesprek met de mentor/coach. Als een leerling thuisblijft, meldt de school dit (verplicht) bij de leerplichtambtenaar.
• Bij een ongewoon aantal leerlingen en/of medewerkers met klachten neemt de school contact op met de GGD.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Update 18 augustus 2020 naar aanleiding van de corona-uitbraak in Dokkum !

Betreft start van het schooljaar 2020-2021

Dokkum, 18 augustus 2020

Beste leerling en ouder(s)/verzorger(s),

De start van nieuwe schooljaar valt samen met een uitbraak van het coronavirus in onze regio. Dat heeft invloed op ons dagelijks leven en dat zal voorlopig ook zo blijven. Het is de opdracht voor alle bewoners van ons land en in het bijzonder die van ons woongebied, om het virus geen nieuwe kansen te bieden. Voor de zomervakantie heeft het kabinet besloten dat scholen voor voortgezet onderwijs vanaf 17 augustus 2020 weer volledig open kunnen. We zijn blij dat het mogelijk is om het onderwijs op de scholen weer te kunnen starten voor alle leerlingen. In de periode van afstandsonderwijs hebben we gemerkt dat juist het contact zo belangrijk is en door velen enorm werd gemist. Dit neemt echter niet weg dat er veel vragen en zorgen leven onder ouders, leerlingen en onze medewerkers. Omdat we ieders gezondheid en veiligheid uiterst serieus nemen, sturen we u deze brief. We kunnen de gezondheid en veiligheid, voor zover in ons vermogen ligt, alleen garanderen als iedereen zich houdt aan geldende richtlijnen van het RIVM. PRO Dokkum hanteert daarom de richtlijnen uit het ‘Protocol opstart voortgezet onderwijs’. Dat is landelijk afgesproken en biedt de beste garanties voor ons aller veiligheid. Ook de veiligheidsregio Fryslân juicht het toe dat we deze werkwijze kiezen. Er is contact met burgemeester J. Kramer, de wethouder van onderwijs, de heer J.D. de Vries en met de GGD.

Quarantaineregels na vakantie in oranje en rode landen.
Ouders, leerlingen en onderwijspersoneel die terugkomen na vakantie in een oranje of rood land, krijgen het dringende advies om 14 dagen in thuisquarantaine te gaan bij terugkomst. Een overzicht van de oranje en rode landen en gebieden staat op www.nederlandwereldwijd.nl

- Leerlingen en ouders/verzorgers voor wie het advies geldt, mogen niet naar school komen en dienen dit te melden bij de onderwijslocatie
- Quarantaine na een vakantie in een rood of oranje land is een geldige verzuimreden. De invulling van het onderwijs van leerlingen in quarantaine wordt in overleg afgestemd.

De richtlijnen van het RIVM
Het is van groot belang dat iedereen zich blijft houden aan de richtlijnen van het RIVM, om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. De richtlijnen zijn:

• Voor het voortgezet onderwijs geldt sinds 1 juli jl. ook dat alle leerlingen onderling geen anderhalve meter afstand hoeven te houden. Leerlingen en leraren in het voortgezet onderwijs en volwassenen onderling doen dat wel.
• Was meerdere keren per dag je handen
• Schud geen handen.
• Hoest en nies aan de binnenkant van je elleboog.
• Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
• Zit niet aan je gezicht.
• Het RIVM stelt mondkapjes niet verplicht in het voortgezet onderwijs. Het staat leerlingen vrij om vrijwillig een mondkapje te gebruiken als zij zich daar veilig en goed bij voelen.

Ook bij het gebruik van een mondkapje geldt de afstandsregel van anderhalve meter.

Gezondheid van leerlingen
• Een leerling met (luchtweg)klachten (neusverkoudheid, hoesten of moeilijk ademen/ benauwdheid) blijft thuis.

• Een leerling met koorts (boven 38°C) blijft thuis.
• Wanneer een leerling gedurende de dag klachten ontwikkelt (koortsneusverkoudheid, hoesten en/of moeilijk ademen/benauwdheid) gaat de leerling naar huis.
• Een leerling moet tenminste 7 dagen thuisblijven en uitzieken en mag pas weer naar school als zij/hij na deze 7 dagen ook 24 uur geen klachten meer heeft.
• Als iemand in het huishouden van een leerling koorts (boven 38°C) en/of benauwdheidsklachten heeft, blijft de leerling ook thuis. Als iedereen binnen het huishouden 24 uur geen klachten heeft, mag de leerling weer naar school.
• Als iemand in het huishouden van een leerling getest is voor COVID-19 en eenpositieve uitslag heeft, moet de leerling wachten tot die persoon 24 uur klachtenvrij is en dan 14 extra dagen thuisblijven.
• Als een leerling in nauw contact geweest is met iemand die getest is voor COVID-19 en een positieve uitslag heeft, moet een leerling zich laten testen en op advies van de GGD, 14 dagen thuisblijven.
• Leerlingen die behoren tot een risicogroep of met een gezinslid die in een risicogroep vallen, kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs. Dit is de beslissing van ouder(s)/verzorger(s) in overleg met de school.
• Leerlingen met corona gerelateerde klachten worden getest door de GGD met toestemming van de ouders/verzorgers, volgens het landelijk testbeleid en de opgestelde uitgangspunten.
• Een leerling die niet tot een risicogroep behoort maar zich wel ernstig zorgen maakt, gaat hierover in gesprek met de mentor/coach. Als een leerling thuisblijft, meldt de school dit (verplicht) bij de leerplichtambtenaar.
• Bij een ongewoon aantal leerlingen en/of medewerkers met klachten neemt de school contact op met de GGD.

Veiligheid, hygiëne en vervoer
Het protocol voor de ‘Opstart voortgezet onderwijs’ van de VO-raad (organisatie voor het voortgezet onderwijs in Nederland) geldt de volgende veiligheids- en hygiënemaatregelen en richtlijnen

Veiligheidsmaatregelen:
• De ruimtes op PRO Dokkum zijn zo ingericht, dat iedereen voldoende afstand kan houden. In een aantal praktijklokalen is dat echter niet het geval. Volgens de RIVM-richtlijnen mag er echter, als de 1,5 meter afstand niet geborgd kan worden, een uitzondering worden gemaakt
• Leerlingen hoeven onderling geen anderhalve meter afstand te houden; ten opzichte van het personeel hebben zij die verplichting wel.
• Leerlingen volgen de instructies op die op school worden verstrekt door medewerkers of kenbaar worden gemaakt via posters, afzetlinten of vloerstickers.
• Ouders/verzorgers komen alleen in het schoolgebouw of op het schoolplein als zij een afspraak hebben met een medewerker van onze school.

Hygiënemaatregelen:
• Op school zijn voldoende papieren zakdoeken, desinfecterende gel en oppervlaktesprays aanwezig.
• De school wordt dagelijks intensief schoongemaakt; ook tijdens de schooldag is er extra aandacht voor de schoonmaak.

Ventilatie:
Op basis van de huidige inzichten veronderstelt het RIVM, dat de transmissie van het virus mogelijk ook plaatsvindt door druppeltransmissie. Daarom besteden we op dit moment extra aandacht aan de ventilatie in gebouwen op basis van geldende eisen (Bouwbesluit, Arbobesluit, etc.). Deze eisen zijn o.a.:
a. Goed werkende en gecontroleerde ventilatiesystemen, het regelmatig vervangen van de filters van de ventilatiesystemen, zowel het afvoeren van vuile lucht als het aanvoeren van verse buitenlucht en het ventileren van de lokalen door deuren en/of ramen te openen.
b. Geen gebruikmaken van ventilatoren of systemen waarmee recirculatie plaatsvindt binnen één ruimte waar meerdere personen verblijven. De ventilatie op PRO Dokkum geschiedt volgens de normen van het bouwbesluit; verse lucht van buiten wordt naar binnen gezogen en de filters worden volgens schema vervangen. Daarnaast kan er in ieder lokaal voldoende extra geventileerd worden middels het openen van de ramen.

Vervoer:
• Leerlingen binnen een straal van 8 kilometer van de school wordt uitdrukkelijk verzocht om geen gebruik te maken van het OV en zoveel mogelijk op de fiets te komen dan wel zich te laten brengen en halen door een ouder/verzorger.
• Leerlingen buiten een straal van 8 kilometer van de school worden ook opgeroepen om zoveel mogelijk van de fiets of het halen/brengen door een ouder/verzorger gebruik te maken.

Tot slot
Wij zijn blij dat we het fysieke onderwijs weer kunnen starten. Tegelijkertijd vinden we het een grote uitdaging om binnen de kaders van de overheid het onderwijs zo optimaal mogelijk te organiseren.

We wensen iedereen een voorspoedige start van het nieuwe schooljaar. Houd moed en oog voor elkaar! Houd onze website en de mail in de gaten voor nadere berichtgeving door onze school. Heeft u vragen neem dan contact op met mentor/coach of iemand anders van de onderwijslocatie.

Met vriendelijke groet,

Broer van Kammen

directeur

 


 

Maandag 17 augustus 2020  Eerste dag nieuwe schooljaar 2020-2021

Fase 1: van 9.00 uur tot 12.00 uur. Introductiedag in en rond school.
Fase 2: van 8.25 uur tot 14.10/15.00 uur . Les volgens nieuwe rooster.
Fase 3: (variabele lestijden)    Les volgens nieuwe  individuele rooster. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Update 11 augustus 2020
 
naar aanleiding van de corona-uitbraak in Dokkum !

Naar aanleiding van de recente corona-uitbraak in Dokkum heeft school contact gezocht met GGD Fryslân.
Dit leidde tot de conclusie dat behalve de maatregelen die al van kracht zijn op school, er geen aanvullende
acties nodig zijn ter bescherming van leerlingen en personeel van onze school.
Het blijft van belang de elementaire coronamaatregelen op te volgen: houd afstand, was je handen vaak,
nies en hoest in je elleboog en laat je testen bij klachten.
Het PRO Dokkum en ook het Dockinga College volgen het protocol van de landelijke VO-raad.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------