ProDokkum Logo

Zorgteam

Aan de school is een zorgteam verbonden dat bestaat uit een psycholoog, een schoolmaatschappelijk werker, een schoolarts (GGD), en een zorgcoördinator. Ook neemt een maatschappelijk werker van MEE deel aan het zorgteam.

Dit team komt zeer regelmatig bijeen om leerlingen te bespreken die zijn aangemeld door de mentoren. Er wordt getracht een oplossing te vinden voor problemen die zich voor doen bij de (school)ontwikkeling van de leerling. Indien noodzakelijk wordt via dit team deskundigheid van andere instanties ingeschakeld.

Het team bestaat uit de volgende personen. Achter de namen staat op welke dagen van de week zij op school aanwezig zijn.

  • T. vd Ploeg/ dinsdag t/m vrijdag
    A. Deinum Schoolmaatschappelijk Werker / maandag
  • V. Heeren Schoolarts / op afspraak
  • S. Wagenaar Zorgcoördinator /maandag t/m vrijdag

 

 Tiny vd Ploeg 433x600  Anja15 Sieta15  
T. vd Ploeg
Orthopedagoge

A.Deinum
Maatsch.werker

S. Wagenaar
Zorgcoördinator
 

 

Psychologisch assistenten

De twee psychologisch assistenten die op onze school werkzaam zijn, Tine Ros en Lieneke Wijnstra, houden zich bezig met het afnemen van psychologische testen en de verwerking van de uitkomsten daarvan.
Ook wordt door één van hen een speciale training, "Sovama" (=sociale vaardigheidstraining op maat), gegeven aan leerlingen die daarvoor in aanmerking komen.

 

Lieneke15   Tine15
 L.Wijnstra    T.Ros

 

Schoolmaatschappelijk werk

Aan de school is een maatschappelijk werker verbonden, zij is één dag per week op school aanwezig. Zij kan worden ingeschakeld door de docenten of door de ouders wanneer er zich problemen voordoen bij de leerlingen. Dat kunnen problemen zijn op school, maar ook in de huiselijke omstandigheden.
U kunt altijd een beroep doen op deze dienst. Wilt u een afspraak maken dan kunt u contact opnemen met de school.
Indien mogelijk bezoekt de maatschappelijk werker ook de ouders van de nieuw aangemelde leerlingen.

 

Schoolarts

Alle nieuwe leerlingen worden door de schoolarts mw.Heeren op school onderzocht. Ook leerlingen uit de volgende leerjaren kunnen door haar voor een vervolgonderzoek worden opgeroepen. Ouders kunnen bij deze onderzoeken aanwezig zijn.
Mw.Heeren is afkomstig van de afdeling Jeugdgezondheidszorg van de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD). Deze heeft tot doel de lichamelijke en psychosociale gezondheid van de jongeren te beschermen en te bevorderen en om gezondheidsproblemen te voorkomen.

De begeleiding door deze afdeling omvat het geven van adviezen en voorlichting en het vroegtijdig opsporen van ziektes en afwijkingen.

De administratie van deze dienst is bereikbaar op tel.nr. 058-2334334.

 

Zorgcoördinator

Deze verzorgt de aanmelding bij het zorgteam en verwerkt gegevens en verslagen naar het leerlingdossier. Hij is betrokken bij de intake en bij contacten tussen ouders en school. Hij stelt samen met psychologe en mentor het handelingsplan op.
Hij zorgt voor contacten tussen docenten en zorgteam en terugkoppeling van gegevens van het zorgteam naar de betrokken docenten. Ook het contact met Jeugdzorg, Leerplicht en andere instanties en scholen verloopt vaak via de zorgcoördinator.