Toelating

De toelating tot het praktijkonderwijs kent een eigen route. Een commissie bekijkt of een leerling wordt toegelaten. Dit is de Commissie van Onderzoek en Toelating, CVO. Scholen voor praktijkonderwijs zijn namelijk gebonden aan wettelijke regels. Zoals: elke aanmelding moet voorgelegd worden aan de Permanente Commissie Leerlingenzorg Passend Onderwijs (afgekort PCL PaO) van het Samenwerkingsverband. Deze onafhankelijke commissie beoordeelt of een leerling in het praktijkonderwijs past. Hierbij kijkt men vooral naar intelligentie en leerachterstanden. Ouders moeten toestemming geven voor het opsturen van de benodigde gegevens. De CVO beslist uiteindelijk of een leerling wordt toegelaten.

Bij de start van het nieuwe schooljaar 2022-2023 moeten we als school constateren dat we zowel voor het tweede als het derde leerjaar "vol" zitten.
Het Samenwerkingswerkingsverband is hiervan op de hoogte gebracht.

Het praktijkonderwijs heeft een aantal kenmerken:
  • Het IQ van de leerling ligt tussen de 55 en de 80.
  • De leerachterstanden zijn tenminste drie jaar op meer dan twee domeinen. Voorbeelden van domeinen zijn technisch lezen, begrijpend lezen, spellen en inzichtelijk rekenen. Minstens één domein moet begrijpend lezen of inzichtelijk rekenen zijn.
  • Er kan sprake zijn van sociaal-emotionele problematiek.
  • Er kan sprake zijn van moeite met concentreren.
  • De leerling heeft baat bij leren door doen.
Heeft u vragen over de toelating? Neem dan contact op met Sieta Wagenaar (was@prodokkum.nl).