Verlof aanvragen

Als ouders met hun kinderen buiten de vastgestelde periode op vakantie willen gaan, moeten zij zich schriftelijk, tenminste 8 weken vooraf, wenden tot de directie.
Als iemand in loondienst werkt, moet er een verklaring van de werkgever bij, waaruit blijkt dat de gevraagde vakantie beslist niet binnen de normale vakantietijden kan worden gegeven. Voor de eerste veertien schooldagen aan het begin van een cursusjaar geldt de wettelijke bepaling dat er geen vrij gegeven mag worden.
De directie overlegt de aanvraag met de leerplichtambtenaar van de woongemeente en deze kan een contrôle uitvoeren.

Kijk hier voor meer informatie over leerplicht en verlof
- Verlofregels
- Aanvraagformulier extra vakantie PRO Dokkum